Třída Dráček

Třídní mail: 920dracek4@seznam.cz

Paní učitelky:

  • Ludmila Šimková
  • Bc. Lucie Hájková

Do třídy Dráčci chodí ve školním roce 2023/2024 celkem 23 dětí ve věku 5 – 7 let (včetně dětí s odloženou školní docházkou).

Při výchovné práci vycházíme ze školního vzdělávacího programu Rok plný zážitků, na jehož základě zpracováváme témata v TVP.

Třída je zaměřena na přípravu dětí na povinné vzdělávání a zapojena do projektu Inovace ve výuce – Šablony I. OP JAK.

Zaměřujeme se na vzdělávání prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností, rozvíjíme zvídavost dětí při poznávání okolního světa.

Podporujeme duševní pohodu dětí, zdravý životní styl, jsou respektována přirozená práva a potřeby dětí. Pohybové aktivity jsou rozvíjeny pod vedením trenéra hokeje – Lvíček a ve Friendly Fitness, které děti naší třídy navštěvují. Věnujeme se rozvoji komunikačních schopností, grafomotorice Metodou dobrého startu, hudebním, pohybovým a dramatickým činnostem. V druhém pololetí se děti zúčastní projektu Numeráčci, který se zabývá vyhledáváním nadání u dětí.

Jednou z devadesáti vybraných předškolních tříd v rámci celé republiky je i třída Dráčci naší mateřské školy. Proto si Vám, jako jedno z největších sportovních hnutí v České republice dovolujeme představit projekt „Lvíček ve školkách“. Jde o projekt, ve kterém cvičením po dobu celého školního roku jednou týdně obohatíme povinnou pohybovou výchovu Vašich dětí. Rozhodně se nejedná o „hokejové tréninky“, ale o herní cvičení, která povedou ke zvýšení všeobecné pohybové gramotnosti Vašich dětí.

 Cvičení se konají pod taktovkou našeho pečlivě vybraného profesionálního trenéra, který se na tuto věkovou skupinu specializuje a který je držitelem trenérské licence B (licence poskytnuta při Fakultě tělesné výchovy a sportu) a také s Vašimi pedagogickými pracovníky, kteří jsou trenérovi během hodiny pohybové výchovy plně nápomocni. Cvičení probíhá v areálu mateřské školy, v případě dobrého počasí na travnaté hrací ploše školní zahrady. Součástí tohoto programu jsou i hodiny bruslení, které se budou konat na zimním stadionu podle dohodnutého rozsahu mateřské školy a provozovatelem zimního stadionu, ale opět v žádném případě nepůjde o žádný hokejový trénink.