Třída Cvrček

Třídní mail: 3cvrcek3@seznam.cz

Paní učitelky:

  • Bc. Martina Walková
  • Mgr. Klára Agelová

Třídu Cvrček navštěvuje ve školním roce 2023/2024 celkem 24 dětí ve věku 4-6 let. Třída je vybavena nábytkem, hračkami a vzdělávacími pomůckami odpovídající věkovému složení dětí.

Při výchovné práci vycházíme ze školního vzdělávacího programu Rok plný zážitků, na jehož základě zpracováváme témata v TVP. Velkou pozornost věnujeme rozvoji komunikačních schopností, grafomotorice, hudebním, pohybovým a dramatickým činnostem, podpoře a rozvoji řečových a jazykových dovedností u dětí s OMJ.

Zaměřujeme se na vzdělávání prostřednictvím prožitků a praktických zkušeností. Podporujeme duševní pohodu dětí, zdravý životní styl, jsou respektována přirozená práva a potřeby dětí. Hlavním cílem obou učitelek je položení základů pro zdravé mezilidské vztahy, kde vládne klidná, přátelská atmosféra a kde se děti cítí dobře.

Třída je zaměřena na osobnostní rozvoj dítěte, podporu talentu u nadaných dětí – Klub Koumáci, upevňování správné výslovnosti, komunikačních dovedností a přípravu dětí na povinné vzdělávání. V rámci podpory rozvoje talentu a nadání, jsme obohatili vzdělávání dětí o nové pomůcky – včelka Bee bot, interaktivní box , digitální mikroskop, robot Photon a aktivity s pomůckami spojené. Hravou formou se tak mají možnost seznámit s programováním, zkoumají a věnují se badatelským činnostem. Snaží se samostatně řešit úkoly logickou úvahou.

Třída je zapojena do projektu Inovace ve výuce-Šablony I. OP JAK . V rámci Inovativního vzdělávání dětí v MŠ připravujeme akce a činnosti, kdy děti budou mít možnost absolvovat aktivity formou projektové výuky v MŠ (např. různé polytechnické, environmentální dílny, dramadílny…atd.) i mimo MŠ – dva výlety zaměřené opět na komentované aktivity s odborníky.

Třída se pravidelně a celoročně jednou týdně účastní tréninku basketbalu vedeným profesionálním trenérem basketbalu v tělocvičně ZŠ Dětské. 

Děti mají možnost se účastnit aktivit jako je – keramika, Středisko přírodovědců, Fitness Friendly, bruslení na stadionu Sareza, šachy.

Dále nabízíme nadstandardní aktivity plavecký výcvik, lyžařský výcvik, pohybový kroužek Pohybem rosteme a Angličtina s úsměvem.